Sắc lệnh nhập cư của Trump và đạo luật 1917 tương đồng?

Năm 1917 Hoa Kỳ có quy tắc cứng rắn: Hoa Kỳ đến năm 1917 có Luật nhập khẩu không hợp lệ, ngày bất thường 05/02/1917. … Đọc tiếp Sắc lệnh nhập cư của Trump và đạo luật 1917 tương đồng?